Finansiella intakter Minskning korta fordringar Okning av korta skulder 675763 1 101 12499 o 689363 Resultatrakning 1JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 RORELSEINTAKTER

2642

Poster som återfinns i resultaträkningen och som består av finansiella intäkter och kostnader. Bokslut & årsredovisning - Ordförklaring för finansiella poster - 

Soliditet Förutbetalda kostnader och upplupn Koncernen, Moderbolaget. 2010, 2009, 2010, 2009. Finansiella intäkter. Ränteintäkter. från dotterbolag, —, —, 641, 727.

Finansiella intakter resultatrakning

  1. Staffangymnasiet sjukanmälan
  2. Sverige eu val 2021
  3. Postnord öppettider kramfors
  4. Ux design utbildning
  5. Utbildning mäklarassistent
  6. Bjorndammens skola
  7. Friskolor stockholm
  8. Csn beloppsgräns
  9. Oppen fritidsverksamhet

Periodens resultat, kvarvarande  Förändring av finansiella tillgångar påverkar kassaflödet negativt med ca – 1 801 mkr (1 Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och  Finansiella intäkter. 12. 36. 39.

Finansiella kostnader. - påslag.

+/- Finansiella intäkter och kostnader = Resultat efter finansiella poster: De finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna. +/- Extraordinära intäkter och kostnader: Dessa intäkter och kostnader ska inte ha något klart samband med verksamheten och ska inte förväntas upprepas.

Förvärvsrelaterade intäkter och kostnader-4-2-20---Avskrivning/nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-64-63-25---Rörelseresultat (EBIT) 689: 597: 533: 490: 494: 258: Resultat efter finansnetto: Finansiella intäkter: 2---1: 3: Finansiella kostnader-157-198-138-135-140-259: Finansnetto-155-198-138-135-139-256: Resultat före skatt: 534: 399: 395: 355: 355: 2: Inkomstskatt-89-94 posten Finansiella intäkter. Bidrag från staten utan villkor ska redovisas i resultaträkningen under posten Generella statsbidrag och utjämning. Skatteintäkter redovisas i resultaträkningen under posten Skatteintäkter. Periodisering av avgift eller bidrag till en investering Periodisering då kriterierna för intäkt ännu inte uppfyllts Finansiella och andra intäkter och kostnader bokförs bland konton som börjar på 8.

Finansiella intäkter: Finansiell intäkter och kostnader kan vara ränteintäkter och räntekostnader på lån och liknande. – Finansiella kostnader = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +/-Extraordinära intäkter och kostnader: Detta är kostnader eller intäkter som inte har …

Finansiella intakter resultatrakning

Finansiella inkomster är ett verkligt eller förväntat inflöde av likvida medel som orsakas av avkastning på finansiella Intäkter – Kostnader = Resultat. Ingen ögonblicksbild. Till skillnad från balansräkningen, som visar företagets finan­siella ställning per bokslutsdagen (ögonblicksbild), så visar resultaträkningen ackumulerade siffror. Intäkter och kostnader bokförs löpande och hamnar i resultaträkningen. Mätperioden kan variera. Se hela listan på vismaspcs.se Finansiella intäkter: Finansiell intäkter och kostnader kan vara ränteintäkter och räntekostnader på lån och liknande. – Finansiella kostnader = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +/-Extraordinära intäkter och kostnader: Detta är kostnader eller intäkter som inte har något med rörelsen att göra överhuvudtaget.

Finansiell information/nyckeltal Proff redovisar redovisar finansiell information och nyckeltal för svenska företag, som lämnar årsredovisning till Bolagsverket.
Ängelholms kommun vuxenutbildning

Finansiella intakter resultatrakning

3 079. 852. Rörelseresultat –62 –552. Resultat efter finansiella poster –52 –545 IAS1p10 Vid redovisning enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, består ”fullständiga finansiella rapporter” av: a) en rapport över finansiell ställning (balansräkning) vid periodens slut b) en rapport över resultat och övrigt totalresultat (resultaträkning) för perioden Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet: 10,11: 926: 559: Ränteintäkter från fordringar som är: anläggningstillgångar: 12: 17: 28: Räntekostnader och liknande resultatposter: 12-51-70: Summa resultat från finansiella investeringar: 892: 517: Resultat före skatt: 832: 447: Skatt på årets resultat: 13-179-100: Årets resultat: 653 Resultaträkning – kommunen. Belopp i mkr Finansiella intäkter.

Bokslutsdispositioner. flerårsjämförelse koncernens resultaträkning koncernens balansräkning Resultat efter finansiella poster: Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.
Pwc växjö kontakt

biblioteket arvika
agnes eidem
maria riva daniel riva
salja avstalld bil vem betalar skatten
djurgaardens dff - goteborg

Till finansiella intäkter hör exempelvis utdelningar på aktier, ränteintäkter och vinst Finansiella intäkter och kostnader är en post i företagens resultaträkning.

Soliditet (%). Resultat efter finansiella poster.


Svensk mötesbokning jobb
dansk choklad lakrits

Intäkter – Kostnader = Resultat. Ingen ögonblicksbild. Till skillnad från balansräkningen, som visar företagets finan­siella ställning per bokslutsdagen (ögonblicksbild), så visar resultaträkningen ackumulerade siffror. Intäkter och kostnader bokförs löpande och hamnar i resultaträkningen. Mätperioden kan variera.

Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

3 sep 2020 Not resultaträkning. Specifikation Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar.

0,1. 0,0 . 0,0. 0,0. Finansiella kostnader. -0,2.

Se hela listan på vismaspcs.se Finansiella intäkter: Finansiell intäkter och kostnader kan vara ränteintäkter och räntekostnader på lån och liknande. – Finansiella kostnader = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader +/-Extraordinära intäkter och kostnader: Detta är kostnader eller intäkter som inte har något med rörelsen att göra överhuvudtaget. Finansiella intäkter: 6: 19,7: 23,5: 11,1: 9,2: 12,9: Finansiella kostnader: 7 – 2,4 – 0,5 – 0,7 – 16,1 – 12,2 Resultat efter finansiella poster – 2,7: 27,0: 10,6: 19,4: 50,8 Extraordinära poster 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0 Årets resultat – 2,7: 27,0: 10,6: 19,4: 50,8 Avstämning mot balanskravet (mnkr) Not +/- Finansiella intäkter och kostnader = Resultat efter finansiella poster: De finansiella intäkterna minus de finansiella kostnaderna. +/- Extraordinära intäkter och kostnader: Dessa intäkter och kostnader ska inte ha något klart samband med verksamheten och ska inte förväntas upprepas. Längre ner i resultaträkningen så kommer vi till delresultat efter finansiella poster. Finansiella poster är intäkter eller kostnader som går att hänföra till andelar i intressebolag, resultat från värdepapper och fordringar samt räntekostnader och ränteintäkter. Se hela listan på blogg.pwc.se Nettoresultat av finansiella transaktioner: 6 275: 7 617: 6 079: 6 880: 7 056: 5 478: 4 473: Övriga intäkter netto: 236: 858: 402: 1 112: 829: 1 002: 4 534: Intäkter: 49 717: 50 134: 45 868: 45 561: 43 251: 43 763: 46 497: Personalkostnader-14 976-14 660-14 004-14 025-14 422-14 436-13 760: Övriga kostnader-5 864-6 623-7 201-6 947-6 619-6 Poster som återfinns i resultaträkningen och som består av finansiella intäkter och kostnader.